Annotation Property: priorVersion

http://www.w3.org/2002/07/owl#priorVersion